Stadgar

STADGAR för VISKLUBBEN SKEPPET

1. NAMN
Föreningens namn är Visklubben Skeppet.

2. ORGANISATION
Visklubben Skeppet är en ideell organisation, som ägnar sig åt visan.

3. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Visklubben Skeppet ska
– synliggöra visan
– främja viskonstens utveckling genom att skapa mötesplatser för personer med intresse av att spela, sjunga eller lyssna på visor
– bereda utrymme för andra konstnärliga uttrycksformer med anknytning till visan
– verka för samarbete med andra visföreningar såväl nationellt som internationellt

4. MEDLEMSKAP
Medlem i klubben är den som inom föreskriven tid erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift.

5. MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms av årsmötet. Då ny medlem betalt medlemsavgiften under november eller december månad, gäller denna även för nästkommande år.

6. STYRELSE
Styrelsen för Visklubben Skeppet ska bestå av ordförande och 6 ledamöter, vilka väljs på ordinarie årsmöte.
Ordförande väljs på 1 år, max 5 perioder.
Ledamöter väljs på 2 år, med halva antalet varje år, så att inte hela styrelsen förnyas samtidigt.

Styrelsen
-konstituerar sig själv förutom posten som ordförande, som väljs av årsmötet
– ska arbeta i enlighet med stadgar och beslut på årsmötet
– ska hålla minst fyra möten per år
– är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande
– kan delegera uppdrag till arbetsgrupp eller enskilda personer

7. ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls under mars månad. Kallelse till årsmöte ska vara utsänt till varje medlem minst tre veckor i förväg.
Röstberättigad vid årsmötet är den som erlagt medlemsavgift för innevarande år.
Motioner att behandla vid årsmötet ska vara insända till styrelsen senast sju dagar före årsmötet. Motionsrätt har alla medlemmar.

Årsmötet behandlar följande:
a) Val av mötesordförande, mötessekreterare
b) Val av justeringspersoner tillika rösträknare
c) Fastställande av dagordning
d) Årsmötets behöriga utlysande
e) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
f) Revisionsberättelse
g) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
h) Val av ordförande
i) Val av övriga ledamöter
j) Val av revisorer
k) Val av en revisorssuppleant
l) Val av valberedning
m) Motioner
n) Fastställande av medlemsavgiften
o) Övriga frågor

8. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte ska sammankallas när revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utgå skriftligen till varje medlem minst tre veckor i förväg. Extra årsmöte kan endast behandla den fråga/de frågor som föranlett dess sammankallande.

9. REVISORER OCH VALBEREDNING
Årsmötet ska välja 2 revisorer. Dessa väljs på 2 år, halva antalet varje år.
Årsmötet ska välja 1 revisorsuppleant på 1 år.
Årsmötet ska välja valberedning på 1 år.

10. BESLUTSFORMER
Endast närvarande representanter har rösträtt.
Beslut fattas med ja-rop eller omröstning.
Vid omröstning gäller enkel majoritet.
Vid lika röstetal avgör lotten.
Omröstning sker öppet, om inte annat begärs.

11. FIRMATECKNARE
Styrelsen beslutar om firmatecknare för föreningen.

12. VERKSAMHETSÅR
Visklubben Skeppets verksamhetsår är lika med kalenderår.

13. FÖRVALTNING OCH REVISION
Styreslen ska snarast efter verksamhetsårets slut, till revisorerna överlämna redovisning av förvaltningen av föreningens angelägenheter under det senast avslutade verksamhetsåret.

Handlingarna ska bestå av verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser samt protokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.

Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse vid årsmötet.
Revisionen ska följa god revisionssed.

14. STADGEÄNDRING
Stadgeändring beslutas med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, mellan vilket förflutit minst tre månader.

15. UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Visklubben Skeppet fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst tre månader.

Vid upplösning fördelas Visklubben Skeppets tillgångar till annan/andra förening(ar) med verksamhet förenlig med Visklubben Skeppets mål, på så sätt som det sista årsmötet beslutar.

Läs mer om: